ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ကို Korea International Cooperation Agency – KOICA အဖြဲ့အစည္းက စက္မႈဝန္ျကီးဌာနနွင့္အတူ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ Record of Discussion (ROD)ကို၃၀-၇-၂၀ဝ၇ ရက္ေန့တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာနည္းျပ (၁၆)ဦးအား Instructor Course (၄)လနွင့္ ရက္သတၱ(၂)ပတ္ျကာ Administrator Course မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာဝန္ထမ္း (၅)ဦးကို ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ သင္ျကားေပးခဲ့ပါသည္။


Latest News

Post by ITC Thagaya | 2018-09-07

၁၇.၇.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ အမွတ္(၃)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (သာဂရ) သို႕ MEC, အမွတ္-၂ သံမဏိစက္ရံု(ေျမာင္းတကာ) မွ


Event & Activity

Post by ITC Thagaya | 2018-09-07

Pneumatic Technician Level 2 အလုပ္အကိုင္အတြက္ NSSA national competency assessmentကို No.3 ITC(Thagaya)Testing Centreတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၂၀ဦးအား ႀသဂုတ္လ planရဲ ့


(1) Machinery Course

(2) CAD/CAM Course

(3) Electrical Fitter Course

(4) Electronic Course

(5) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message