သင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၁၁ ၀င္ခြင့္

Post by ITC Thagaya | 2019-08-22

 သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၁)၊ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ွာက္လႊာမ်ား စတင္လက္ခံ

ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ - ၂၀. ၉. ၂၀၁၉
အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရမည့္ေန႔ရက္ - ၉. ၁၀. ၂၀၁၉ မွ ၁၁. ၁၀. ၂၀၁၉ အထိ
သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္ - ၄. ၁၁. ၂၀၁၉


သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၁)၊ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ွာက္လႊာမ်ား စတင္လက္ခံ

Post at 2019-08-22

ေလ်ွာက္လႊာပိတ္ရက္ - ၂၀. ၉. ၂၀၁၉ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရမည့္ေန႔ရက္ - ၉. ၁၀. ၂၀၁၉ မွ ၁၁. ၁၀. ၂၀၁၉ အထိ သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္ - ၄. ၁၁. ၂၀၁၉ Details

No.3 ITC(Thagaya)Testing Center တြင္ NSSA national competency assessment ေဆာင္ရြက္

Post at 2018-09-07

Pneumatic Technician Level 2 အလုပ္အကိုင္အတြက္ NSSA national competency assessmentကို No.3 ITC(Thagaya)Testing Centreတြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၂၀ဦးအား ႀသဂုတ္လ planရဲ ့ Details

(1) Machinery Course

(2) CAD/CAM Course

(3) Electrical Fitter Course

(4) Electronic Course

(5) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း