ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ကို Korea International Cooperation Agency – KOICA အဖြဲ့အစည္းက စက္မႈဝန္ျကီးဌာနနွင့္အတူ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေက်ာင္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ Record of Discussion (ROD)ကို၃၀-၇-၂၀ဝ၇ ရက္ေန့တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။


ျမန္မာနည္းျပ (၁၆)ဦးအား Instructor Course (၄)လနွင့္ ရက္သတၱ(၂)ပတ္ျကာ Administrator Course မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာဝန္ထမ္း (၅)ဦးကို ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံတြင္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ သင္ျကားေပးခဲ့ပါသည္။


သင္တန္းေက်ာင္းကို ၂၅-၂-၂၀ဝ၉ ရက္ေန့တြင္ လွြဲေျပာင္းလက္ခံခဲ့ျပီး အမွတ္စဉ္(၁)သင္တန္းကို ၁၀-၈-၂၀ဝ၉ ရက္ေန့တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကိုရီးယားပညာရွင္(၄)ဦး လာေရာက္ျပီး (၁)ဦးမွာ (၁)နွစ္ကာလ၊ က်န္(၃)ဦးမွာ သင္တန္းေက်ာင္း၌ (၆)လ ေနထိုင္၍ နည္းျပမ်ားအား လမ္းညွြန္ျပသခဲ့ပါသည္။


အမွတ္(၃)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(သာဂရ)သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသျကီး ေရတာရွည္ျမို့နယ္ သာဂရ စက္မႈနယ္ေျမတြင္ တည္ရွိပါသည္။ စီမံကိန္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၃)သန္းနွင့္ နိုင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္ေငြက်ပ္ (၃၃၉၃.၂၆၆)သန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္လွစ္သင္ျကားေပးလ်က္ရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ -


(၁) စက္ရံုပစၥည္းပညာသည္သင္တန္း(Machinery Course)

(၂) ကြန္ပ်ူတာသံုးဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္သူသင္တန္း(CAD/CAM Course)

(၃) လွ်ပ္စစ္ပညာသည္သင္တန္း(Electrical Fitter Course)

(၄) အီလက္ထေရာနစ္ပညာသည္သင္တန္း(Electronic Course)

(၅) သတၱုရည္က်ိုလုပ္သားသင္တန္း(Foundry Course)


အမွတ္(၃)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (သာဂရ)တြင္ Foundry Course ကို တိုးခ်ဲ့သင္ျကား နိုင္ေရးအတြက္ (ဝ.၈၅)သန္း တန္ဘိုးရွိေသာ အေထာက္အပံ့ရရွိေရးဆိုင္ရာ Record of Discussion (ROD) ကို ၂၅-၁၀-၂၀၁၁ ရက္ေန့တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ပါသည္။ Foundry Shop အတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ စိုက္ထုတ္ေငြမွာ (၂၀၉.ဝ၇၇) က်ပ္သန္း ျဖစ္ပါသည္။


Foundry Shop လွြဲေျပာင္းလက္ခံျခင္းအခမ္းအနားကို ၇-၁၂-၂၀၁၂ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပျပုလုပ္ နိုင္ခဲ့ျပီး ျမန္မာနည္းျပ (၄)ဦးအား ကိုရီးယားသမၼတ နိုင္ငံတြင္ (၃)လ ပညာသင္ျကားေပးခဲ့ျပီး ကိုရီးယားမွ Foundry ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ (၃)ဦးမွာလည္း (၄)လ လာေရာက္ ေနထိုင္ျပီး ျမန္မာနည္းျပမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ Foundry Course အား ဖြင့္လွစ္သင္ျကားနိုင္ေရး စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သို့ျဖစ္၍ Foundry Course ကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ေလ့က်င့္ေရးနွစ္၊ သင္တန္းအမွတ္စဉ္ (၅)မွ စတင္ျပီး ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ေျကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။


(1) Machinery Course

(2) CAD/CAM Course

(3) Electrical Fitter Course

(4) Electronic Course

(5) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း

Name

Email Address

Course of Interest

Message